35 No. Asgar Lane, Churihatta, Dhaka-1211
Nurjahan Tahin's Glory

35 No. Asgar Lane, Churihatta, Dhaka-1211